ഈ ബ്ലോഗ് http://vasthuthakal.blogspot.com എന്ന യു .ആര്‍ .എല്‍ . അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിലെ ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ അഡ്രസ്സില്‍ ഇന്‍‌വിറ്റേഷന്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം: vasthuthakal@gmail.com

Thursday, December 3, 2009

ടീം അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് !

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ ഈ ബ്ലോഗ് http://vasthuthakal.blogspot.com/ എന്ന യു.ആര്‍.എല്‍ അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രസ്തുത ബ്ലോഗിലേക്ക് ഇന്‍‌വിറ്റേഷന്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടി ക്രമം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഈ ബ്ലോഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

സസ്നേഹം,
ദേവദാസ്.

1 comment:

devadas said...

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ ഈ ബ്ലോഗ് http://vasthuthakal.blogspot.com/ എന്ന യു.ആര്‍.എല്‍ അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രസ്തുത ബ്ലോഗിലേക്ക് ഇന്‍‌വിറ്റേഷന്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടി ക്രമം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഈ ബ്ലോഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

സസ്നേഹം,
ദേവദാസ്.